„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2020

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
informuje, że od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

 

 

w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim.


Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których
co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • szkolenia,

  • staże,

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

  • prace interwencyjne.

 

Projekt zakłada realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla:

  • osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym: osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – 44%,

  • pozostałych osób nienależących do ww. grupy – 59,5%.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Autor: Marlena Ochota

Pliki do pobrania