Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie Informuje, że od 1 kwietia 2021r. wnioski dot. świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać w formie papierowej.

  • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia wniosków w formie elektronicznej.

Opieka wytchnieniowa w Gmienie Izabelin

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE IZABELIN
program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie przystępuje do realizacji Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

Głównym celem Programu w ramach modułu I jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

*osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki i będzie realizowany w ramach opieki udzielanej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Z powyższej formy wsparcia mogą skorzystać ci opiekunowie, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania podopiecznego (w tym w ośrodkach wsparcia i w domu pomocy społecznej).

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie  „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do GOPS w Izabelinie z wnioskiem, orzeczeniem o niepełnosprawności osoby oraz wypełnioną kartą zgłoszeniową, dostępną poniżej w linku:

https://www.gov.pl/attachment/af089609-2791-44ba-af90-1e95402199a8

Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby ośrodka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub wysłać na adres mailowy: gops@izabelin.pl a także wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Jednocześnie informujemy o naborze osób gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna wykonującego ww. usługi.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.

Zapraszamy do uczestnictwa w Programie!