Ogłoszenie naborze na stanowisko urzędnicze

Izabelin 27.11.2020r.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w  GOPS.

 1. Stanowisko pracy:

 Specjalista do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, programy do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych

 

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z ustawami o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym i KPA
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, planowanie i sprawozdawczość w tym zakresie, postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42  05-080 Izabelin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze” do dnia 14 grudnia  2020r do godziny 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS)

                                                                                               Kierownik GOPS

Ewa Przybysz

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru.

 

Zapytanie ofertowe na posiłki dla osób dorosłych, uczestników Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

Izabelin 27.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W IZABELINIE PRZY UL. TETMAJERA 3A

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021 – 31.12.2021

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Warunki zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania gorących posiłków dla seniorów Dziennego Domu Senior+, 5 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 11.00 a 15.00 w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Prognozowana liczba posiłków dziennie to 15 – 20 sztuk. Rzeczywista liczba posiłków uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. W niektórych przypadkach może być wymagana dieta.

 1. Posiłki będą dowożone przez Wykonawcę do Dziennego Domu Senior + w Izabelinie przy ul. Tetmajera 3a

 2. Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się z drugiego dania (mięso, ryba + ziemniaki/kluski śląskie/kopytka/kasza/ryż lub pierogi, krokiety, dania z makaronem) + surówka.

 3. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego.

 4. Posiłki dowożone będą wydawane w zamykanych, jednorazowych naczyniach posiadających atest Instytutu Higieny.

 5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem.

 6. Ilość posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 7. Gramatura posiłków, ich wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych i dzieci.

 8. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

 9. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.

 10. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.

 11. Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

 2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,

 3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem,

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.). Wartość oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.

 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 5. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

 6. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

 1. Ofertę prosimy przesłać droga mailową na adres: gops@izabelin.pl lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, złożyć osobiście w Kancelarii Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 z wskazanym w/w adresem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 14. 12. 2020r. do godz. 13.00

Ofertę prosimy przesłać droga mailową na adres:

gops@izabelin.pl

lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie,

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub złożyć osobiście w Kancelarii Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 z wskazanym w/w adresem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 14. 12. 2020r. do godz. 13.00

Zapytanie ofertowe na posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci nieuczęszczających do szkół i przedszkoli z tereny gminy Izabelin w roku 2021

Izabelin 27.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY IZABELIN W ROKU 2021

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Warunki zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dla osób dorosłych oraz dzieci nie uczęszczających do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Izabelin, codziennie – 7 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy 11:00 a 17:00, w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Prognozowana liczba posiłków dziennie to 15 – 25 sztuk. Rzeczywista liczba posiłków uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. W niektórych przypadkach może być wymagane dostosowanie posiłków do wymogów dietetycznych zgłoszonych przez zamawiającego

 1. Posiłki będą wydawane przez Wykonawcę w lokalu gastronomicznym Wykonawcy na terenie Gminy Izabelin o ile sytuacja epidemiologiczna będzie na to pozwalała lub dowożone do miejsca zamieszkania osób uprawnionych z terenu Gminy Izabelin.

 2. Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się naprzemiennie z:

 • zupy 500 ml z dodatkiem (100g mięsa, ryby, kiełbasy lub jajka z dodatkiem bułki lub 2 kromek chleba – oddzielnie) co drugi dzień.

 • drugiego dania (mięso, ryba + ziemniaki/kluski śląskie/kopytka/kasza/ryż lub pierogi, krokiety, dania z makaronem) + surówka.

 1. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego.

 2. Posiłki dowożone będą wydawane w zamykanych, jednorazowych naczyniach posiadających atest Instytutu Higieny.

 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem.

 4. Ilość posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 5. Gramatura posiłków, ich wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych i dzieci.

 6. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

 7. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

 2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,

 3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem,

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.). Wartość oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.

 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 6. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

 7. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

 8. Ofertę prosimy przesłać droga mailową na adres: gops@izabelin.pl lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, złożyć osobiście w Kancelarii Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 z wskazanym w/w adresem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 14. 12. 2020r. do godz. 13.00