Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór Świadczenie Wychowawcze 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w  GOPS.

 1. Stanowisko pracy:

 Specjalista do spraw świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, programy do obsługi programu do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • samodzielność, kreatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z ustawami o świadczeniu wychowawczym, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz KPA
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w zakresie świadczenia wychowawczego, planowanie i sprawozdawczość w tym zakresie, pomoc przy świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i świadczeniu „Dobry start”.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. świadczenia wychowawczego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42  05-080 Izabelin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista do spraw świadczenia wychowawczego Rodzina 500+” do dnia 20 sierpnia 2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

 

                                                                                                                 Kierownik GOPS

Izabelin 8 sierpień  2018r.                                                                   Robert Marczak

Wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

informuje, że

fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne będą wypłacane w dniu:

25 i 26 września 2018

świadczenie wychowawcze, będzie wypłacane w dniu:

26 wrzesień 2018

 

Bank PKO BP jest otwarty w godzinach:

pn. - śr. w godz. 9:00 – 16:00

czw. – pt. w godz. 1:00 – 18:00

Dobry Start 300+

DOBRY START

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą przyjmowane od 1 lipca w formie elektronicznej, od 1 sierpnia w formie papierowej.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w zakładce głównej naszej strony internetowej.