Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe - Posiłki w DDS +

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR +
W IZABELINIE, UL. TETMAJERA 3A

Termin realizacji zamówienia: 16.12.2019 – 31.12.2020

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Istotne warunki zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla osób dorosłych – 5 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy 11:00 a 15:00, w okresie od 16.12.2019 do 31.12.2020 r.

Prognozowana liczba posiłków dziennie to 15 - 20 sztuk. Rzeczywista liczba posiłków uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. W niektórych przypadkach może być wymagana dieta.

 1. Posiłki będą dowożone przez Wykonawcę do Dziennego Domu Senior + w Izabelinie. ul. Tetmajera 3 a

 2. Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się z drugiego dania (mięso, ryba + ziemniaki/kluski śląskie/kopytka/kasza/ryż lub pierogi, krokiety, dania z makaronem) + surówka.

 3. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego.

 4. Posiłki dowożone będą wydawane w zamykanych, jednorazowych naczyniach posiadających atest Instytutu Higieny.

 5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem.

 6. Ilość posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 7. Gramatura posiłków, ich wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.

 8. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

 9. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach.

Ofertę prosimy przesłać droga mailową na adres:

gops@izabelin.pl

lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42 pok. 206

do dnia 29. 11. 2018 r. do godz. 12.00

 

 

 

 

MIKOŁAJKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury Izabelin

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci naszej gminy

na MIKOŁAJKI.

Gwarantujemy niesamowitą zabawę.

Prosimy zabrać ze sobą rodzeństwo i dobry humor.

Do zobaczenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Dziennym Domu Senior + w Izabelinie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi.Miejsce pracy: Dzienny Dom Senior + w Izabelinie, ul. Tetmajera 3 a

Liczba wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Termin składania dokumentów: 29 listopada 2019 r.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 

1 Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi,

d) dyspozycyjność,

e) wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,

 • obowiązkowość i terminowość,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • sumienność, samodzielność i dokładność.3. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)

 • List motywacyjny.

 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • Podpisane pisemne oświadczenia
  - o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
  - oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 • Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej.
  W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops@izabelin.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

 • Zgoda o treści: Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 ,1000 z dnia 24.05.2018r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, 05-080 Izabelin, ul. 3-go Maja 42, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko opiekun – animator w Dziennym Domu "Senior+".

   

4. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki.

Do obowiązków sprzątaczki  należy:

 • sprzątanie i mycie na mokro sal i pomieszczeń,

 • utrzymanie w należytej czystości sanitariatów,

 • podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

 • mycie szyb okiennych, stołów, szafek, lamperii, wycieranie kurzy itp.,

 • pastowanie podłóg,

 • gruntowne sprzątanie obiektu podczas przerw w zajęciach,

 • przygotowanie obiektu do remontów i sprzątanie po remontach,

 • po zakończeniu pracy zamknięcie okien, drzwi i zgłaszanie ewentualnych usterek,

 • wykonuje inne prace zlecone przez kierownikaWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok.206) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko opiekuna – animatora do DDS +”, lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 15.11.2019r. Do godziny 10:00

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.