Statut GOPS

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.);
 4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554 z późn. zm.);
 5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.);
 6. Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.);
 7. Uchwały Nr IV/26/95 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie;
 8. Innych ustaw, rozporządzeń i przepisów szczegółowych dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek.

§ 2.

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Izabelin, nie posiadającym osobowości prawnej.
 2. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Izabelin.

§ 3.

 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Izabelin.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Izabelinie.

§ 4.

 1. Zakres działania Ośrodka określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw oraz uchwały Rady Gminy Izabelin i Zarządzenia Wójta Gminy Izabelin.
 2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz innych ustawach, przekazanych Ośrodkowi do realizacji, zgodnie z ustaleniami Wójta i Rady Gminy Izabelin.
 3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.
 4. Ośrodek diagnozuje problemy społeczne na terenie swojego działania oraz sporządza bilans potrzeb.
 5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie integracji społecznej poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, pod nazwą „Dzienny Dom Senior + w Izabelinie”

§ 5.

 1. Gmina Izabelin finansuje realizację zadań własnych, zapewnia warunki ich realizacji, w tym środki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka.
 2. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.
 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6.

 1. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności w gminie, w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną, w stosunku 1 pracownik socjalny na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnych, nie mniej jednak niż trzech pracowników socjalnych w Ośrodku.
 2. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
 3. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Izabelin.

§ 7.

 1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Izabelin.
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 8.

 1. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami aktywnymi w sferze socjalnej.

§ 9.

 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zadań.

§ 10.

 1. Szczegółową organizację, zakres zadań oraz tryb pracy Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 11.

 1. Statut Ośrodka i wszelkie jego zmiany zatwierdzane są uchwałą Rady Gminy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa ogólnie obowiązujące.

 

PLIKI DO POBRANIA: Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie Statutu GOPS