Dodatek elektryczny

Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.  

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Co ważne, źródło to musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kluczowy jest tu termin poinformowania gminy o głównym źródle ogrzewania, Musi ono zostać wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.
Ma to miejsce w przypadku budowy nowych domów.

Pisząc w uproszczeniu dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery

ILE WYNOSI?

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast
w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł.  Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Komu NIE przysługuje dodatek elektryczny?

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji elektrycznej (działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE), dodatek elektryczny nie przysługuje.

Warto pamiętać, że jeśli gospodarstwo domowe otrzymało wsparcie związane z dodatkiem węglowym lub do innych źródeł ogrzewania, nie można już skorzystać z dodatku elektrycznego!

JEDEN DODATEK NA JEDEN ADRES
Głowna zasada: w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono przez więcej osób, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.  Ponadto jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku. 

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP; w przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42 (patio) w godzinach: poniedziałek 9-18, wtorek – piątek 8-16.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w godzinach 8-16 pod numerem  22 722 89 49

Informujemy, że na terenie Gminy Izabelin obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie,
ul. 3 Maja 42

Wniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego

2022-11-28_[GOPS]_klauzula informacyjna_dodatek elektryczny_v1[WPC]

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *