Oferta pracy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie;

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy ( 1 etat) – 40 godzin tygodniowo;

Rodzaj umowy: umowa o pracę;

Miejsce pracy: Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

Posiadanie obywatelstwa polskiego;
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;
Nieposzlakowana opinia;
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna; ukończyła do dnia 31 grudnia 2013 r studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

o pomocy społecznej,
kodeksu postępowania administracyjnego,
o ochronie zdrowia psychicznego,
o przeciwdziałaniu przemocy,
innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej;

Obsługa programów TT – Pomoc i CAS;

WYMAGANIA DODATKOWE:

Umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym;
Umiejętność pracy w zespole;
Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność;
Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej;
Preferowane prawo jazdy kat. B;
Samodzielność, sumienność, obowiązkowość;
Umiejętność wypełniania i przekazywania sprawozdań;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny;
Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych;
Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych;
Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej;
Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa;
Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Życiorys (CV);
List motywacyjny;
Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
Podpisane pisemne oświadczenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
c) oświadczenie kandydata o niekaralności.
Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającej się o stanowisko;
Czytelnie podpisana zgoda  na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej;

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok. 205) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie”, lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 31.03.2023 r. do godziny 15:00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-w-celu-realizacji-procesu-naboru.-Kopia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *