Zapytanie ofertowe dot. przygotowania paczek żywnościowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, w miesiącu: grudniu – 2020 r. – ilość szt. od 15 do 20, wg zestawienia produktów żywnościowych stanowiących jedną paczkę żywnościową z określonym terminem przydatności do spożycia, stanowiącego załącznik nr 1, dostarczenie paczek powinno nastąpić do dnia 23 grudnia 2020 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
(przedmiot zamówienia)

2. Miejsce i termin złożenia oferty:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin,
w terminie do 16 listopada- 2020 r. godz. 13:00

3. Termin otwarcia ofert:
17 listopada 2020 r., godz. 13:00

4. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
Ewa Przybysz, tel. 22 722 79 95, email: gops@izabelin.pl

5. Sposób przygotowania oferty:
W formie pisemnej

6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%

7. Dodatkowe informacje:
Płatność za przygotowanie paczek nastąpi w terminie 7 dni po dostarczeniu paczek żywnościowych dla podopiecznych.

8. Zawarcie umowy: w formie pisemnej

9. Załączniki do zapytania cenowego:
– załącznik nr 1 – formularz ofertowy – Przygotowanie paczek żywnościowych w miesiącu grudniu-2020 r.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator, Ośrodek). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tylko i wyłącznie w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z w/w przedmiotem zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:
– bez podawania przyczyny,
– w przypadku, gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

Oferta

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Izabelinie

Ewa Przybysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *