Zapytanie ofertowe na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych dla mieszkańców gminy Izabelin.

Izabelin, 27 listopad 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 42,

05-080 Izabelin

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych dla mieszkańców gminy Izabelin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym również spowodowanej covid-19

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę porad:

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie porad i konsultacji psychologicznych. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie poszukuje specjalistę do udzielania porad dla mieszkańców gminy Izabelin w zakresie:

 1. poradnictwa psychologicznego,

 2. konsultacji indywidualnych i rodzinnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny i rozwoju dzieci,

 3. indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego osób będących w sytuacji kryzysowej, w tym także spowodowanej pandemią wirusa COVID-19.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.

 1. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

 2. Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku psychologia, potwierdzonego złożonymi dokumentami,

 2. uprawnienia pedagogiczne,

 3. potwierdzone doświadczenie zawodowe staż nie krótszy niż 3 lata,

 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. dodatkowe kwalifikacje związane z rodzajem wykonywanej usługi mile widziane.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. warunki współpracy – umowa cywilnoprawna, rozliczenie płatności nastąpi na podstawie faktury VAT

 2. szacunkowa liczba godzinpsycholog – do 8 godzin miesięcznie,

 3. zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin (na podstawie wystawionego rachunku).

 1. Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

 2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,

 3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,

 1. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych”.
 4. Do formularza oferty należy dołączyć:
 1. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 2. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 3. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
 4. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 5. pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności.
 6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającej się o stanowisko.
 7. czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin, w zamkniętej kopercie do dnia 14 grudnia 2020r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS)

Kierownik OPS Izabelin

mgr Ewa Przybysz

Formularz oferty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *