Zapytanie ofertowe na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych dla mieszkańców gminy Izabelin.

Izabelin, 27 listopad 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 42,

05-080 Izabelin

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych dla mieszkańców gminy Izabelin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym również spowodowanej covid-19

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę porad:

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie porad i konsultacji psychologicznych. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie poszukuje specjalistę do udzielania porad dla mieszkańców gminy Izabelin w zakresie:

 1. poradnictwa psychologicznego,

 2. konsultacji indywidualnych i rodzinnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny i rozwoju dzieci,

 3. indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego osób będących w sytuacji kryzysowej, w tym także spowodowanej pandemią wirusa COVID-19.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.

 1. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

 2. Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku psychologia, potwierdzonego złożonymi dokumentami,

 2. uprawnienia pedagogiczne,

 3. potwierdzone doświadczenie zawodowe staż nie krótszy niż 3 lata,

 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. dodatkowe kwalifikacje związane z rodzajem wykonywanej usługi mile widziane.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. warunki współpracy – umowa cywilnoprawna, rozliczenie płatności nastąpi na podstawie faktury VAT

 2. szacunkowa liczba godzinpsycholog – do 8 godzin miesięcznie,

 3. zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin (na podstawie wystawionego rachunku).

 1. Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

 2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,

 3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,

 1. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych”.
 4. Do formularza oferty należy dołączyć:
 1. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 2. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 3. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
 4. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 5. pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności.
 6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającej się o stanowisko.
 7. czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin, w zamkniętej kopercie do dnia 14 grudnia 2020r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS)

Kierownik OPS Izabelin

mgr Ewa Przybysz

Formularz oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *