Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, w wyniku przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, pozyskało środki finansowe na realizację zadania w wysokości 30 142,23 zł.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Zadaniem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnościami w szczególności poprzez:

  • umożliwienie niezależnego życia;
  • wsparcie w postaci pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego takich jak: wyjście, powrót lub dojazd z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • pomoc asystencką w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • wsparcie w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • wsparcie asystenckiego w zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami punktu 7 i 8 w orzeczeniu tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit.a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami miasta Leszna.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę asystencką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *