Więcej o: RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O DODATKU WĘGLOWYM

RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O DODATKU WĘGLOWYM

Szanowni mieszkańcy,

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o możliwość składania wniosków o dotację do węgla, informujemy, że Ustawa o dodatku węglowym nie zakończyła jeszcze procesu legislacyjnego.
Jeżeli wyżej wymieniona ustawa wejdzie w życie, niezwłocznie powiadomimy mieszkańców poprzez stronę internetową o rozpoczęciu naboru wniosków.
Proces legislacyjny śledzić można na rządowej stronie www.sejm.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – OPAŁ 2022

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

3-go Maja 42 05-080 IZABELIN

 

tel. 22-7227995  fax. 22-7218551  e-mail: gops@izabelin.pl

Zapytanie ofertowe

z dnia 29.07.2022 r.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest :

„Zakup opału ekologicznego z dowozem do domu dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie grzewczym 2022-2023” ( Drewno opałowe suche (w kawałkach 20 centymetrowych), brykiet, pelet, słoma zbożowa sucha sprasowana w kostkach ).

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 2. Podstawowym kryterium oceny, oferty będzie cena brutto opału wraz dowozem-100 %.
 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, poprzez przedstawienie swojej oferty cenowej (cena dotyczy 1 tony lub 1 mproduktu brutto) wraz z  świadectwem jakości lub deklarację zgodności producenta danego towaru zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
 6. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług. Wartość oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.
 8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 9. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
 11. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. do godz. 9:00
 12. Miejsce złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
 13. Wybór oferty nastąpi w dniu 19 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00
 14. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,
 15. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,
 16. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.
 18. Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty nastąpi po dokonaniu odbioru/przyjęcia opału przez podopiecznego GOPS, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury.
 19. Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Ewa Przybysz 22-7227995

e-mail: gops@izabelin.pl

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator, Ośrodek). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tylko i wyłącznie w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z w/w przedmiotem zamówienia;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                               Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

                                                                                                                      Ewa Przybysz

Formularz ofertowy opał.22-29.07

Informacja dla mieszkańców goszczących obywateli Ukrainy

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r., tzn., jeżeli ostatni dzień zakwaterowania wskazany we wniosku to  30.06.2022r.,  wniosek należy złożyć do 31 lipca 2022r.

Podmioty, a w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy od 1 lipca 2022r., wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakwaterowania.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU
do 29 kwietnia
(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)
 do 15 lipca 2022 r.
do 30 czerwca do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że  Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  przysługuje zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. poz. 583 ze zm.

„ art.13 ust.1 Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia PRZYBYCIA obywatela Ukrainy NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.”