Informacja dla mieszkańców goszczących obywateli Ukrainy

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r., tzn., jeżeli ostatni dzień zakwaterowania wskazany we wniosku to  30.06.2022r.,  wniosek należy złożyć do 31 lipca 2022r.

Podmioty, a w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy od 1 lipca 2022r., wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od ostatniego dnia zakwaterowania.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU
do 29 kwietnia
(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)
 do 15 lipca 2022 r.
do 30 czerwca do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że  Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  przysługuje zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. poz. 583 ze zm.

„ art.13 ust.1 Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia PRZYBYCIA obywatela Ukrainy NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.”

Więcej o: Uwaga Ważne!

Uwaga Ważne!

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Izabelin goszczący obywateli Ukrainy !

Informujemy, ze w dniu 1 lipca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2022r. poz.1383) Zgodnie z treścią art. 8.
1. „W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania
.”
Czytaj więcej „Uwaga Ważne!”

Zmiana siedziby GOPS

Szanowni Mieszkańcy!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, iż z uwagi na zmianę siedziby GOPS dzień 27.05.2021 r. jest dniem pracy wewnętrznej – bez obsługi interesantów.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 28.05.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Izabelinie rozpoczyna urzędowanie w nowej siedzibie znajdującej się w drugiej części budynku Urzędu Gminy ul. 3 maja 42 od strony patio ( dawniej siedziba restauracji, , Mnie, mnie”)

Godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian t.j.

  • poniedziałek 9.00 – 18.00,
  • wtorek- piątek 8.00 – 16.00.

Opieka wytchnieniowa w Gmienie Izabelin

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE IZABELIN
program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie przystępuje do realizacji Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

Głównym celem Programu w ramach modułu I jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

*osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki i będzie realizowany w ramach opieki udzielanej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Z powyższej formy wsparcia mogą skorzystać ci opiekunowie, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania podopiecznego (w tym w ośrodkach wsparcia i w domu pomocy społecznej).

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie  „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do GOPS w Izabelinie z wnioskiem, orzeczeniem o niepełnosprawności osoby oraz wypełnioną kartą zgłoszeniową, dostępną poniżej w linku:

https://www.gov.pl/attachment/af089609-2791-44ba-af90-1e95402199a8

Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby ośrodka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub wysłać na adres mailowy: gops@izabelin.pl a także wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Jednocześnie informujemy o naborze osób gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna wykonującego ww. usługi.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.

Zapraszamy do uczestnictwa w Programie!