Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w Izabelinie.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

  1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
  6. Obywatelstwo polskie.

Czytaj więcej „Konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie”