Co daje udział w spotkaniach grupy samopomocowej

W ramach grupy samopomocowej spotykają się ludzie dotknięci np. problemem niepełnosprawności występującej w rodzinie lub doświadczający takiej samej trudnej sytuacji.

W grupy samopomocowe mogą zaangażować się także bliscy osób bezpośrednio dotkniętych problemem.

„Grupy samopomocowe są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana własnych osobistych warunków życia. Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania. Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy.”

W ramach spotkań naszej grupy samopomocowej będą zapraszani specjaliści z zakresu zainteresowań członków grupy.

Nasza Grupa samopomocowa jest :

  1. dobrowolnym zgromadzeniem osób
  2. kręgiem dyskusyjnym osób w liczbie dającej się objąć wzrokiem (ok. 7 – 15),
  3. członkowie grupy sami ustalają jak często będą się spotykać i czemu będą poświęcone te spotkania,
  4. z reguły nie są prowadzone ani przez specjalistów ani przez profesjonalistów, ale specjaliści będą zapraszani na nasze spotkania zgodnie ze zgłaszanymi problemami
  5. spotykają się regularnie w ustalonych terminach obecnie ustalono, ze spotkania będą się odbywały raz w miesiącu w ostatni poniedziałek każdego miesiąca

W trakcie wspólnych spotkań grupy samopomocowej poszczególni jej uczestnicy doświadczają ulgi i wsparcia od innych biorących udział w spotkaniu i uświadamiają sobie, że nie są pozostawieni sami sobie. Uczą się rozpoznawać trudności, żyć z nimi albo je pokonywać. Podstawą pracy w grupie stanowi wzajemna wymiana doświadczeń i informacji.

Nadrzędnym celem członków grup samopomocowych jest pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym lub podobnym problemem.

Cele grupy samopomocowej ustalają sami jej uczestnicy i zawsze mogą je zmieniać.

Uczestnicząc w spotkaniach grupy samopomocowej można łatwiej poradzić sobie z obciążeniami socjalnymi, psychicznymi i / lub będącymi wynikiem niepełnosprawności

Członkowie grup samopomocowych mogą …
… wspierać się wzajemnie przy pokonywaniu trudności,
… zdobywać wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji,
… rozwijać nowe formy radzenia sobie z problemem,
… odrzucić izolację społeczną i fobie,
… określać wspólne działania,
… wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach z profesjonalistami (np. z lekarzami),
… stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią
… dodawać sobie wspólnie odwagi zapobiegać izolacji społecznej

Grupy samopomocowe powstają w wyniku świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania osób dotkniętych danym problemem bądź ich bliskich. Motywacją do działania i spotkań jest chęć do dokonania zmian we własnym położeniu i wymiany doświadczeń z innymi ludźmi, którzy borykają się z takimi samymi problemami

Zapraszam
Ewa Przybysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.