Dodatek do pozostałych źródeł ogrzewania oraz zmiany w dodatku węglowym

W dniu 20.09.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).  Wprowadza ona dodatek dla gospodarstw domowych do pozostałych źródeł ogrzewania oraz zmiany w dodatku węglowym.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek do pozostałych źródeł ogrzewania przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie lub wpisanie do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszych do w/w ewidencji.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden wniosek)

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla  więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

– jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

– gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42 (patio) w godzinach: poniedziałek 9-18, wtorek – piątek 8-16.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w godzinach 8-16 pod numerem 22 722 89 40, 22 722 89 45

Informujemy, że na terenie Gminy Izabelin obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42

W ustawie z dn. 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy,
  3. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku (inne źródła ogrzewania), o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

rodo dodatek inne źródła

WNIOSEK-O-WYPLATE-DODATKU-DLA-GOSPODARSTW-DOMOWYCH-Z-TYTULU-WYKORZYSTYWANIA-NIEKTORYCH-ZRODEL-CIEPLA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *