Gminne programy osłonowe

Program osłonowy dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego

Przyjęty przez Radę Gminy Izabelin plan kanalizacji zakłada objęcie systemem odbioru ścieków wszystkich gospodarstw domowych w gminie. Ponieważ jest to inwestycja przekraczająca możliwości finansowe niektórych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przyjęto gminny program osłonowy, którego celem jest wsparcie tych rodzin i umożliwienie im włączenia się do budowanego systemu kanalizacyjnego.

Pomoc udzielana jest w formie zasiłku celowego zwrotnego, w wysokości do 2 000,- zł, którego zwrot może być rozłożony na okres do 3 lat (bez oprocentowania). Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 400% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Program osłonowy dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum

Program zakłada objęcie pomocą w formie zakupu biletu komunikacji miejskiej dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum. Pomoc udzielana jest w postaci imiennego biletu na okres roku szkolnego. Z pomocy w formie biletu mogą korzystać dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej