Kierownika wydziału ds. pomocy społecznej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika wydziału ds. pomocy społecznej .
Kierownik wydziału ds. pomocy społecznej bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w
Izabelinie.

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:
  Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z
  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1507
  ze zmianami);
 2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
 6. Obywatelstwo polskie;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę;
 2. Czas pracy: pełny wymiar;

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność zarządzania zespołem pracowników;
 2. Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i myślenia strategicznego;
 3. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się;
 4. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 5. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 6. Znajomość standardów pracy socjalnej i interwencji;
 7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, w
  szczególności w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego, zamówień publicznych,
  finansów publicznych, postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, o
  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach
  samorządowych; ustawa o pomocy społecznej.
 8. Dyspozycyjność;
 9. Prawo jazdy kat. B;
 10. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, prawdomówność,
  odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
  kultura osobista;

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością podległych komórek organizacyjnych
  GOPS, zgodnie ze schematem organizacyjnym tj.:
  1.1 Wydziałem ds. pomoc społecznej socjalnej
  1.2 Asystentem rodziny;
 2. Koordynowanie i planowanie pracy wydziału ds. pomocy społecznej;
 3. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji;
 4. Kontrola prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez pracowników Wydziału ds.
  pomocy społecznej oraz pracy terenowej podległych pracowników;
 5. Organizowanie narad i odpraw służbowych z pracownikami, poświęconych omawianiu i
  rozliczaniu zadań Wydziału ds. pomocy społecznej oraz wydawanych poleceń służbowych
  w ramach nadzorowanego Wydziału;
 6. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
  rodzinie, monitoring poprawności prowadzenia niebieskich kart, udział w grupach
  roboczych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
  bezpieczeństwa dzieci i rodzin w tym kierowanie do ośrodków wsparcia i innych;
 7. Koordynacja działań związanych z diagnozowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem i
  opiniowaniem w sprawie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz rodzin,
  którym władza rodzicielska została ograniczona;
 8. Nadzór nad korespondencją dotyczącą środowisk, w których prowadzona jest interwencja
  i praca socjalna;
 9. Inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych form pomocy, a także
  określanie metod pracy służących efektywności realizowanych zadań zgodnie z
  obowiązującym standardem pracy socjalnej i przepisami prawa;
 10. Współudział w interwencjach w środowisku;
 11. Monitorowanie efektów działań w pracy z rodziną przez poszczególnych pracowników
  kierowanego Wydziału;
 12. Monitoring spraw związanych z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych
  niezbędnych do postępowań w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej;
 13. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów związanych z merytoryczną pracą Wydziału ds.
  pomocy społecznej;
 14. Przygotowywanie oraz sprawdzanie przygotowanych decyzji;
 15. Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań przez asystenta rodziny;
 16. Współdziałanie z Dyrektorem i Głównym Księgowym przy opracowywaniu planu
  finansowego jednostki;
 17.  Podejmowanie działań w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
  efektywnej kontroli zarządczej;
 18. Zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy w GOPS;
 19. Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, lokalnych programów
  osłonowych i gminnych wynikających z przepisów prawa i potrzeb pomocy społecznej;
 20. Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych
  czynności z zakresu prawa pracy;
 21. Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie
  powierzonych zadań;
 22. Ustalanie zastępstw za czas nieobecności pracowników Wydziału;
 23. Okresowa ocena pracowników podległego Wydziału;
 24. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami;
 25. Obsługa programu TT-Pomoc;
 26. Uzgadnianie z Dyrektorem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i
  działalności Wydziału ds. pomocy społecznej;
 27. Przygotowywanie i składanie Dyrektorowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i
  sprawozdań dotyczących funkcjonowania Wydziału ds. pomocy społecznej;
 28. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektor GOPS;

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni
  praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z
  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 7. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu
  naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym
  naborem;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021r. do godz.14.00 w Gminnym Ośrodku
Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42, 05-080 Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs
na stanowisko Kierownika wydziału ds. pomocy społecznej w Izabelinie”.

Oferty, które wpłyną powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu
14 września 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Telefonu 22 722 79 95.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.