Nabór na stanowisko Specjalista ds. świadczeń rodzinnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych.

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1 etat) – 40 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce pracy: Gmina Izabelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zatrudnienie od 1 kwietnia  2022 r.

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie:

 1. średnie i 3 letni staż pracy

lub

 1. wyższe i 2 letni staż pracy

 

Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu:

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • ustawy  kodeks postępowania administracyjnego;
 • procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną  znajomością ww. ustaw i rozporządzeń w sprawie trybu postępowania o ww. świadczenia;
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność;
 • samodzielność, sumienność, obowiązkowość;
 • umiejętność wypełniania i przekazywania sprawozdań;
 • praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych  oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;
 • przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;
 • rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postepowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;
 • prowadzenie rejestrów osób i rodzin korzystających ze świadczeń;
 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • przygotowywanie planów cząstkowych do sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych;
 • współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych;
 • prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;
 • bieżące sprawdzanie przepisów prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych;
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;
 • gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;
 • praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne;
 • wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej zleconych przez Dyrektora GOPS;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • podpisane pisemne oświadczenia:
  a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych;
  b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  c) oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającej się o stanowisko;
 • czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem;

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok. 205) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie”, lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 28.03.2022  r. do godziny 12:00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Izabelin, 16.03.2022 r.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ewa Przybysz

PLIKI DO POBRANIA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *