Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. kadr

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw kadr

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

Wymiar etatu: 1/4 etatu – 10 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie.

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowej, lub ukończenia szkoły średniej i posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w tym zawodzie.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów samorządowych.
 • Umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym.
 • Praktyczna znajomość zagadnień kadrowych.
 • Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętności interpersonalne.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Wydawanie pracownikom skierowań na badania lekarskie oraz kontrola ich ważności.
 • Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego itp.
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.
 • Organizowanie wstępnych szkoleń BHP oraz kontrola ważności okresowych.
 • Archiwizowanie dokumentacji kadrowej (akt osobowych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Życiorys (CV) .
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • Podpisane pisemne oświadczenia:
  a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
  b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  c) oświadczenie kandydata o niekaralności.
  d) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającej się o stanowisko.

Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok.206) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie”, lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 22.10.2020r. do godziny 15:00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

 

Izabelin, 07.10.2020r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

Ewa Przybysz

PLIKI DO POBRANIA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *