Ogłoszenie naborze na stanowisko urzędnicze

Izabelin 27.11.2020r.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w  GOPS.

 1. Stanowisko pracy:

 Specjalista do spraw funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, programy do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych

 

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z ustawami o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym i KPA
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, planowanie i sprawozdawczość w tym zakresie, postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42  05-080 Izabelin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze” do dnia 14 grudnia  2020r do godziny 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS)

                                                                                               Kierownik GOPS

Ewa Przybysz

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *