OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE IZABELIN-edycja 2023 r.

program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

* osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki i będzie realizowany w ramach opieki udzielanej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Jednocześnie informujemy o naborze osób gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna wykonującego ww. usługi.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

 

Szczegółowych informacji dotyczących programu Opieka Wytchnieniowa udzielają pracownicy GOPS w Izabelinie pod nr tel. 22/7227995 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16.

 

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” mogą zgłaszać się do GOPS w Izabelinie w godzinach pracy ośrodka.

 

Udzielana pomoc jest bezpłatna!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *