Posiłki dla seniorów w DDS +

POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W IZABELINIE PRZY UL. MATEJKI 19

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2023

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Warunki zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania
  i dostarczania gorących posiłków dla seniorów Dziennego Domu Senior+,
  5 dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 11.00 a 15.00 w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 r.
  Prognozowana liczba posiłków dziennie to 15 – 20 sztuk. Rzeczywista liczba posiłków uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. W niektórych przypadkach może być wymagana dieta.
 2. Posiłki będą dowożone przez Wykonawcę do Dziennego Domu Senior +
  w Izabelinie przy ul. Matejki 19
 3. Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się z: zupy 400 g, drugiego dania (mięso, ryba + ziemniaki/kluski śląskie/kopytka/kasza/ryż lub pierogi, krokiety, dania z makaronem) + surówka.
 4. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego.
 5. Posiłki dowożone będą w pojemnikach zbiorczych lub wydawane
  w zamykanych, jednorazowych naczyniach posiadających atest Instytutu Higieny.
 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem.
 7. Ilość posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
 8. Gramatura posiłków, ich wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia
  i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych i dzieci.
 9. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.
 10. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,
 2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,
 3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,

Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.). Wartość oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 6. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
 7. Ofertę prosimy przesłać droga mailową na adres: gops@izabelin.pl lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca  GOPS (Patio Urzędu Gminy) Izabelin przy ul. 3 Maja 42 z wskazanym w/w adresem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 23. 12. 2022r. do godz. 11.00

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *