PROWADZENIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH Z ELEMENTAMI TAŃCA DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

PROWADZENIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH Z ELEMENTAMI TAŃCA DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+
W IZABELINIE PRZY UL. MATEJKI 19

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Izabelin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
tel. 22-722-89-57
gops@izabelin.pl

Warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć muzycznych z elementami tańca dla uczestników Dziennego Domu Senior +
w Izabelinie – 20 osób w wieku 60+ w ramach zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zajęcia będą się odbywać w Sali w siedzibie Dziennego Domu Senior+
w Izabelinie, ul. Matejki 19.

Opis przedmiotu zapytania 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie ramowego programu zajęć ( scenariusz zajęć). W programie zajęć powinny znaleźć się m.in. – nauka emisji głosu, rytmiki, interpretacji tekstu, wspólny śpiew pieśni związanych z regionem, tradycyjnych, biesiadnych, patriotycznych, polska muzyka rozrywkowa, proste elementy tańca.
 2. Zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych.
 3. Zlecenie prowadzenia zajęć obejmuje 1 spotkanie w tygodniu, w wymiarze – 1 godzina zegarowa każde.
 1. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zainteresowania ze strony uczestników, może zostać zwiększony wymiar czasowy, co potwierdzone będzie aneksem do umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia wymiaru czasowego cena jednostkowa za godzinę zajęć nie może być wyższa niż w ofercie.
 2. Cena zawarta w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi.
 3. Salę zajęć, niezbędne wyposażenie i nagłośnienie (z wyjątkiem sprzętu grającego i instrumentów muzycznych) na potrzeby prowadzonych zajęć zapewni Zamawiający.

Forma zatrudnienia:

Umowa cywilno – prawna, umowa zlecenie lub umowa oświadczenie usługi

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do 31.12.2023r.

Wymagania wobec Wykonawcy

O niniejszą ofertę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają następujące warunki:

 1. Osoba (trener) posiada wykształcenie kierunkowe (muzyczne/taneczne) lub odbyty minimum 1 kurs/ szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć muzycznych
 2. Doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych lub podobnych z zakresem określonym niniejszym zamówienia
 3. Doświadczenie w pracy z osobami w wieku 60+ (starszymi, niepełnosprawnymi, w szczególnej sytuacji życiowej)

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena za 1 godz. wykonanej usługi – 100%

Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,
 2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,
 3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,

Sposób przygotowania oferty:

 1. CV osoby prowadzącej zajęcia, uwzględniające wiedzę i wykaz doświadczenia w zakresie dot. Zamówienia
 2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie lub odbytych szkoleń /kursów
 3. Kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe referencje, umowy o pracę, umowy zlecenie/o dzieło itp.)
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych( w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.). Wartość oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.
 8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 9. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
 1. Ofertę prosimy przesłać droga mailową na adres: m.zakrzewska@izabelin.pl lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, złożyć osobiście w Punkcie Obsługi klienta GOPS ( Patio Urzędu Gminy Izabelin) przy ul. 3 Maja 42 z wskazanym w/w adresem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 30. 12. 2022r. do godz. 10.00 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator, Ośrodek). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tylko i wyłącznie w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z w/w przedmiotem zamówienia;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:

– bez podawania przyczyny,

– w przypadku, gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ewa Przybysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *