SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Izabelin.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021r. Poz. 4 ).

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom/słuchaczom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego.

Załączniki:

  • aktualne zaświadczenie ze szkoły informujące, że dziecko jest uczniem danej szkoły w danym roku szkolnym
  • aktualne dokumenty potwierdzające dochód rodziny (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, zasiłki rodzinne, alimenty, itp.)
  • lub, w przypadku braku pracy, oświadczenie o braku zatrudnienia i braku dochodów złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  • lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • uczniowie – do dnia 15 września danego roku szkolnego
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w dniach:

pon: 9-18
wt-pt: 8-16

UWAGI:

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi ewentualny kontakt z Wnioskodawcą.

PLIKI DO POBRANIA: