Uwaga Ważne!

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Izabelin goszczący obywateli Ukrainy !

Informujemy, ze w dniu 1 lipca 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2022r. poz.1383) Zgodnie z treścią art. 8.
1. „W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania
.”

Ustawodawca przewidział 14-dniowe „okienko”(tj.od1 do 14 lipca br.) możliwość ponownego złożenia przez wnioskodawców wniosków o wypłatę przedmiotowego świadczenia obejmujących obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL.

W związku z powyższą zmianą zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy  nie otrzymali świadczenia  pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w okresie do 29 kwietnia 2022r. w związku z brakiem nr PESEL o ponowne złożenie wniosków w terminie do 14 lipca 2022r.

Przypominamy, że wnioski o powyższe świadczenie można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy

 

2-zalacznik-do-wniosku-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-37403090

wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-37403089

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *