Zapytanie ofertowe na posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci nieuczęszczających do szkół i przedszkoli z tereny gminy Izabelin w roku 2021

Izabelin 27.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY IZABELIN W ROKU 2021

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Warunki zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dla osób dorosłych oraz dzieci nie uczęszczających do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Izabelin, codziennie – 7 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy 11:00 a 17:00, w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Prognozowana liczba posiłków dziennie to 15 – 25 sztuk. Rzeczywista liczba posiłków uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. W niektórych przypadkach może być wymagane dostosowanie posiłków do wymogów dietetycznych zgłoszonych przez zamawiającego

 1. Posiłki będą wydawane przez Wykonawcę w lokalu gastronomicznym Wykonawcy na terenie Gminy Izabelin o ile sytuacja epidemiologiczna będzie na to pozwalała lub dowożone do miejsca zamieszkania osób uprawnionych z terenu Gminy Izabelin.

 2. Zamawiający wymaga, aby posiłek składał się naprzemiennie z:

 • zupy 500 ml z dodatkiem (100g mięsa, ryby, kiełbasy lub jajka z dodatkiem bułki lub 2 kromek chleba – oddzielnie) co drugi dzień.

 • drugiego dania (mięso, ryba + ziemniaki/kluski śląskie/kopytka/kasza/ryż lub pierogi, krokiety, dania z makaronem) + surówka.

 1. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego.

 2. Posiłki dowożone będą wydawane w zamykanych, jednorazowych naczyniach posiadających atest Instytutu Higieny.

 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki własnym transportem.

 4. Ilość posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 5. Gramatura posiłków, ich wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych i dzieci.

 6. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązujący w tzw. Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

 7. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm. ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz wykonane zgodnie z wymaganiami dietetycznymi w szczególnych przypadkach zgłoszonych przez Zamawiającego.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

 2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,

 3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem,

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.). Wartość oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.

 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 6. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

 7. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

 8. Ofertę prosimy przesłać droga mailową na adres: gops@izabelin.pl lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, złożyć osobiście w Kancelarii Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 z wskazanym w/w adresem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 14. 12. 2020r. do godz. 13.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *