UNIEWAŻNIONE – ZAPYTANIE OFERTOWE – SPOTKANIE WIELKANOCNE

 

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42,

05-080 Izabelin zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie  oraz obsługę cateringową spotkania wielkanocnego dla Seniorów gminy Izabelin w dniu 31 marca 2023r. od godz. 13.00 (spotkanie odbędzie się w Sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin C.

Obsługa cateringowa obejmuje:

 • przygotowanie i dostarczenie potraw wielkanocnych,
 • dostarczenie nakryć stołowych,
 • obsługa kelnerska.

Ofertę proszę przygotować dla 200 osób.

Czas trwania spotkania od godz. 13.00 do 18.00

 1. Realizacja zamówienia według zestawienia produktów żywnościowych (potraw) oraz wykazu zastawy stołowej stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Dostarczenie gotowych do spożycia potraw oraz przygotowanie stołów powinno nastąpić w dniu 31 marca 2023 r. do godziny 12.30 w Centrum Kultury w Izabelinie ul. Matejki 21 (sala widowiskowa).
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin,
w terminie do 10.03.2023 r. godz. 10:00 lub e – mail: gops@izabelin.pl

 1. Termin otwarcia ofert:

10 marca 2023 r., godz. 12:00

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

Ewa Przybysz, tel. 22 722 79 95, email:  gops@izabelin.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:

W formie pisemnej

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%
 2. Dodatkowe informacje:

Płatność nastąpi w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną usługę.

 1. Zawarcie umowy: w formie pisemnej
 2. Załączniki do zapytania cenowego:

– załącznik nr 1 – formularz ofertowy na „Obsługę cateringową spotkania wielkanocnego dla Seniorów gminy Izabelin w dniu 31 marca 2023”

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator, Ośrodek). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tylko i wyłącznie w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z w/w przedmiotem zamówienia;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyny,

Dyrektor

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ewa Przybysz

dokumeny

Unieważnienie zapytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *