Zapytanie ofertowe – Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej

Izabelin, 27.11.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie oraz podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie,

 1. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

tel. 22 722 79 95

Adres email: gops@izabelin.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie oraz podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przez obsługę prawną strony rozumieją doradztwo i zastępstwo w obrocie prawnym.
  • Obsługa prawna będzie świadczona w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
  • Obsługa prawna obejmuje w szczególności:
   • świadczenie pomocy prawnej poprzez udzielenie porad prawnych w zakresie zadań ustawowych Zamawiającego;
   • przygotowywanie decyzji w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego;
   • uczestnictwo w opracowywaniu oraz opiniowanie dokumentów wewnętrznych, uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Zamawiającego;
   • opiniowanie pod względem prawnym, sporządzanie, poprawienie

i akceptowanie umów, porozumień i ugód oraz uczestniczenie w ich tworzeniu (opiniowanie projektów w/w. dokumentów);

 • interpretowanie obowiązujących przepisów oraz uchybień w zakresie przestrzegania prawa i skutkach uchybień;
 • uczestnictwo w rokowaniach związanych z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem stosunku prawnego;
 • opiniowanie treści korespondencji Zamawiającego z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi skierowanymi do analizy przez Zamawiającego;
 • sporządzanie i wydawanie na piśmie opinii i ekspertyz prawnych oraz bieżące prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych;
 • zawiadamianie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Zleceniodawcy przed sądami i urzędami, prowadzenie spraw przed organami orzekającymi z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów Zamawiającego;
 • zapewnienie dalszego prowadzenia i reprezentacji we wskazanych przez Zleceniodawcę postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych spraw będących w toku (rozpoczętych przez zawarciem umowy);
 • opiniowanie i weryfikacja dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez Zamawiającego;
 • bieżące informowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o stanie zaawansowania spraw prowadzonych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Zamawiającego oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 • uczestniczenie oraz reprezentacja Zleceniodawcy w negocjacjach prowadzonych z partnerami Zleceniodawcy, bankami i innymi podmiotami;
 • pomoc prawna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Izabelinie umówionych na konsultację przez Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę przez niego upoważnioną;
 • Czynności o których mowa w pkt. od 2.3.1 do 2.3.15 będą wykonywane łącznie w wymiarze 12 godzin miesięcznie, w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, w siedzibie Zamawiającego bądź w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań. Zamawiający może odstąpić od świadczenia usług przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego i zlecić świadczenie usług zdalnie. Sposób wykonywania usługi będzie ustalany z Zamawiającym w cyklach nie krótszych niż miesięczne i potwierdzany w grafiku sporządzanym najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym miesiąc świadczenia usług. Grafik może ulec zmianie w każdym momencie,  po uzgodnieniu dokonanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 • Czynności o których mowa w pkt. 2.3.16 wykonywane będą 2 razy w miesiącu w wymiarze łącznie 6 godzin, w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w siedzibie Zamawiającego bądź zdalnie, w godzinach od 16.00 do 20.00.  Sposób wykonywania usługi będzie ustalany z Zamawiającym w cyklach nie krótszych niż miesięczne i potwierdzany w grafiku sporządzanym najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym miesiąc świadczenia usług. Grafik może ulec zmianie w każdym momencie, po uzgodnieniu dokonanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 1. Wykonawca zapewni możliwość bieżącego kontaktu we wszystkie dni robocze w godz.

od 8.00 do 16.00 (telefonicznego, faksowego, pocztą elektroniczną lub osobistego), tak aby możliwe było przekazywanie korespondencji i zamówień na realizację terminowych czynności prawnych.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby godzin świadczenia usług, zleconych Wykonawcy.

 

 • Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.
 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować minimum jedną osobą, która spełnia następujący warunek:
  • Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze oraz posiadanie wpisu na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub posiadanie wpisu na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokatów.
  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 2 usług polegających na obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu

terytorialnego na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę, w okresie ostatnich 3 lat, przez okres co najmniej łącznie 12 miesięcy każda.

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale III pkt. 1.1, nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zamieszczonego w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale III pkt. 1.2 nastąpi na podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, jaki Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.). Wartość oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.
 6. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
 7. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Izby Adwokackiej,
  • dokument potwierdzający co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej, z którego jednoznacznie wynika, że obsługa ta dotyczyła jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia,
  • wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, jaki Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (Załącznik nr 2).
 8. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych.
 9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 10. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 11. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 12. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 13. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
 14. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

 

 1. Sposób złożenia oferty
 2. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gops.izabelin.pl w zakładce Aktualności. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.
 3. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera,  listem do dnia 15 grudnia 2020r. do godziny 13.00,

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 206.

 

 • Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
 1. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%),
 2. Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).
 4. Sposób obliczania punktów w kryterium cena – według wzór:

 

najniższa cena z rozpatrywanych ofert

niepodlegających odrzuceniu

Ilość punktów = —————————————————– x 100

cena badanej oferty

 

 1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.
 • Umowa i termin realizacji zamówienia
 1. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz umowa powierzenia przetwarzania danych, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ceny, jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021..

 

 1. Wynagrodzenie i warunki płatności

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczek.

 

 1. Informacje dodatkowe
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.
 3. Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania uprawnień, oferta ta nie będzie rozpatrywana.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:
  bez podawania przyczyny, w przypadku gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć lub gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.
 2. Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.
 3. Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator, Ośrodek). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tylko i wyłącznie w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z w/w przedmiotem zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 -Formularz oferty Załącznik nr 1-Formularz Oferty
 2. Załącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług
 3. Załącznik nr 3 -Wzór umowy Załącznik nr 3- Umowa o obsługę prawną na 2021 v1
 4. Załącznik nr 4- Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_doradztwo prawne

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *