Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące potraw wigilijnych dla Seniorów Dziennego Domu Senior +.

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin zaprasza do złożenia oferty na:

,, Przygotowanie i dostarczenie potraw wigilijnych dla Seniorów Dziennego Domu Senior+ w Izabelinie, w miesiącu: grudniu – 2022 r.

(przedmiot zamówienia)

 1. Realizacja zamówienia według zestawienia produktów żywnościowych (potraw) stanowiącego załącznik nr 1, dostarczenie gotowych do spożycia potraw powinno nastąpić  w dniu 21 grudnia 2022 r. do godziny 13.30 do Dziennego Domu Senior + w Izabelinie ul. Matejki 19.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin,
w terminie do 12.12.2022 r. godz. 10:00 lub e – mail: m.zakrzewska@izabelin.pl

 1. Termin otwarcia ofert:

12 grudnia 2022 r., godz. 13:00

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

Magdalena Zakrzewska, tel. 22 506-47-58, email:  m.zakrzewska@izabelin.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:

W formie pisemnej

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 100%
 2. Dodatkowe informacje:

Płatność za przygotowanie  potraw wielkanocnych nastąpi w terminie 7 dni po dostarczeniu potraw wigilijnych  w dniu 21.12.2022 r. do godziny 13.30 dla Seniorów Dziennego Domu Senior+ w Izabelinie przy ul. Matejki 19.

 1. Zawarcie umowy: w formie pisemnej
 2. Załączniki do zapytania cenowego:

– załącznik nr 1 – formularz ofertowy –,, Przygotowanie i dostarczenie potraw wigilijnych dla Seniorów Dziennego Domu Senior+ w Izabelinie, w miesiącu: grudniu – 2022 r.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator, Ośrodek). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 722 79 95 lub pisząc na adres e-mail: gops@izabelin.pl.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iod@gops.izabelin.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tylko i wyłącznie w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z w/w przedmiotem zamówienia;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:

– bez podawania przyczyny,

– w przypadku, gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie
Ewa Przybysz

Wigilia oferta

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *